සිංහ අඩවිය

ගීත ඉල්ලීම් වැඩසටහනකි.සතියේ සෑම දිනෙකම රාත්‍රී 11 සිට උදෑසන 2 දක්වා විකාශය වන අතර අසන්නන් වෙනුවෙන් වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දේ.ස්කයිප්, ෆේස් බුක් හා වයිබර් හරහා සජිවිව සම්බන්ධ විය හැකියි.
more