“මෙත් සිසිල” පෝදා විකාශය : 2015-02-03

No comments

ස්ථානය –  පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවි පිරිවෙන් විහාරස්ථානය   :

බැතිබර අනුග්‍රහය – අැන්ජලී රාජි මහත්මිය –  ඊශ්‍රායලය     :sunethradevi temple

උතුම් නවම් පොහෝදිනය වෙනුවෙන් සිහසර ආගමික වැඩසටහන් අංශය මගින් සංවිධානය කරන මෙත්සිසිල පෝදා විකාශය.

උදෑසන 9. 00 ට –  උදෑසන ධර්මදේශණය

සවස 2. 00 ට – කාව්‍යමය ධර්මදේශණය

6 සවස 6. 00 ට – බෝධි පූජාව

අනන්ත වූ පින් රැස්කරගන්නට රැදෙන්න දවස පුරා සිහසර සමග………….

 


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook