සිහසර මෙත් සිසිල, පොසොන් සදහම් කලාපය,

No comments

මෙවර සිහසර පොසොන් සදහම් කලාපය,  2015 පොසොන් මස 1 වැනිදා සහ 2 දිනයන්හිදි, සත් කෝරළයේ ඇතුගල් පුරවරය, තිත්තවැල්ල උඩමළු පුරාණ විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වේ.

මෙහිදී, පොසොන් පහන් කුඩු, දන්සැල්, දහම් පාසැල් දරුවන් විසින් මෙහෙයවන විශේෂ ගුවන් විදුලි විකාශය ඇතුළු ආමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජා රැසක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook