සිහසර සිව්වන යුගාරම්භය

No comments

සිහසර සිව්වන උපන්දිනය 12 වැනි දිනට යෙදෙන අතර ඒ නිමිති කොටගෙන, 2015 ජූලි මස 11 වන දින SOS ළමා ගම්මානයේ කුඩා දූ දරුවන් සමග පැවැත්වෙන වැඩසටහන එදින දහවල් 12 සිට සජිවීව විසුරුවා හැරෙ,

 


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook