“මෙත් සිසිල” පෝදා විකාශය : 2013-10-18

No comments

ස්ථානය – කොළඹ     :

බැතිබර අනුග්‍රහය – නවරත්න මැණිකේ මහත්මිය –  ඊශ්‍රායලය     :

උතුම් වප් පොහෝදිනය වෙනුවෙන් සිහසර ආගමික වැඩසටහන් අංශය මගින් සංවිධානය කරන මෙත්සිසිල පෝදා විකාශය.

උදෑසන 10. 00 ට – සජීව ධර්මදේශණය

· සවස 1. 00 ට – විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව

· සවස 4. 00 ට – බෝධි පූජාව සහ විශේෂ ආගමික වැඩසටහන

අනන්ත වූ පින් රැස්කරගන්නට රැදෙන්න දවස පුරා සිහසර සමග………….


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook