“සිහසර තෙවර්ෂපූර්ණය” විශේෂ විකාශය : 2014-07-12

No comments

cancer hospitleස්ථානය – මහරගම ජාතික පිළිකා රෝහල     :

අභිමානවත් සිහසර තෙවර්ෂපූර්ණය වෙනුවෙන් මහරගම පිළිකා රෝහලේ සිට සජීව ලෙස විකාශය කරනු ලබන විශෙෂ වැඩසටහන් මාලාව………….

උදෑසන 9ට – ළමා වින්දන වැඩසටහන

දහවල් 1ට  – පිළිකා රෝහල පිළිබද විශේෂ පිළිසදර

දහවල් 2ට – මනෝ චිකිත්සක වැඩසටහන

සවස 4ට  – ධර්ම දේශනය

සවස 6ට –  සුමදුර සංගීතමය සුයාමය

මෙතෙක් කිසිදා අත් නොවිදි සංවේදී රසාලිප්ත අත්දැකීමක් විදගන්න 12 වන දා දවස පුරා අප සමග රැදෙන්න……………………………

 


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook