“සිහසර” ඔබේ වෙබ් අඩවියටත්……


ලොව පුරා සිටින ලක්ෂ සංඛාත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ජනප්‍රියතම අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාව වන සිහසර අන්තර්ජාතික ගුවන් විදුලිය 24/7 පුරා සජීව වැඩසටහන් මෙහෙයවන ප්‍රථම ගුවන් විදුලියයි.

දැන් ඔබගේ වෙබ් අඩවියටත්  සිහසර ගුවන්විදුලිය ඇතුලත් කර ගන්නට අවස්ථාව සලසා දී අැති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.

Android App :- https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.radio.sihasara&hl=en

 “Sihasara” Player 

(width=”370px” height=”353px”) :-   http://live2.sihasara.lk/

(width=”100%” height=”155px”)  :-  http://play.sihasara.lk/

 

Stream URL :-  http://www.lq.sihasara.com

Our Logos

 

128 x 128                                 80 x 60

128 x 128 pix80 x 60 pix

For Black BG.                                                                                     For White BG

For Black BG  For White BG

Inquiry

Email      :- sihasararadio@gmail.com

Skype      :- sihasaraeng

Hot Line :- 0094 117 855 877

Mobile    :- 0094 77 99 99 559


Sihasara Facebook